Closeup of pile of hands of business team showing unity

Samenwerking

Seneca Begeleiding hecht grote waarde aan samenwerking met andere organisaties en projecten. Door de krachten te bundelen, realiseert Seneca Begeleiding samen met anderen haar missie: ondersteuning bij het hervinden van regie over het eigen leven en het vinden van (nieuwe) aansluiting bij de samenleving. Seneca Begeleiding wil zo zelfstandig functioneren en gelijkwaardig samenleven bevorderen.

Dienst Justitiële Inrichtingen

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) maakt onderdeel uit van het Ministerie van Justitie & Veiligheid. In opdracht van het ministerie verzorgt deze dienst de uitvoering van vrijheidsbenemende straffen en maatregelen. DJI beschikt over gevangenissen, huizen van bewaring, TBS-klinieken, jeugdinrichtingen en detentie- en uitzetcentra. Seneca Begeleiding verzorgt binnen DJI trainingen in het kader van Terugdringen Recidive Activiteiten. De trainingen van Seneca Begeleiding bevorderen reflectie en zelfzinzicht. Hiermee bevordert Seneca Begeleiding de geestelijke weerbaarheid van gedetineerden en levert zij een bijdrage aan succesvolle re-integratie.

Opleidingsinstituut DJI

Het Opleidingsinstituut DJI is de specialistische opleider en het kennisinstituut op het gebied van detentie. Met opleidingen, coaching en kennisdeling draagt het instituut bij aan het vakmanschap van alle medewerkers van justitie. Seneca Begeleiding verzorgt voor het Opleidingsinstituut trainingen op maat op het gebied van zorg & begeleiding en integriteit & samenwerking. Tevens begeleidt Seneca Begeleiding landelijk sessies moreel beraad voor uiteenlopende justitiële teams. Zo draagt Seneca Begeleiding bij aan het zorgen voor een open, gelijkwaardige samenwerkingscultuur en de omgang met morele dilemma's in het werk.

Dialogue Trainer

Dialogue Trainer biedt een online leeromgeving voor professionele gespreksvaardigheden. Door te oefenen met virtuele gesprekspartners, vergroten professionals hun vaardigheden in gespreksvoering. Seneca Begeleiding traint professionals in zelfreflectie & integriteit, de bejegening van cliënten en het aandachtig zijn voor zingeving hierin. De krachtenbundeling tussen Dialogue Trainer en Seneca Begeleiding zorgt voor vernieuwende trainingen op het gebied van zinvolle gespreksvoering en de omgang met integriteitsdilemma's. Een voorbeeld hiervan is de Integriteitstool die professionals uitdaagt stil te staan bij uiteenlopende, actuele integriteitskwesties in het werk.

Spikkelproject

Het Spikkelproject is een opvangproject voor o.a. ex-gedetineerden. Het initiatief is een samenwerking van diverse initiatiefnemers, in samenwerking met de gemeente Amsterdam. Het doel is om o.a. ex-gedetineerden te voorzien van huisvesting en gedegen begeleiding richting de maatschappij. Bewoners worden begeleid op het gebied van onderdak, zorg, werk & inkomen en zingeving. Seneca Begeleiding verzorgt binnen dit project professionele ondersteuning van en hulpverlening aan de bewoners bij de zingeving van hun bestaan. Het expliciteren van zowel existentiële problematiek als de waarden van waaruit iemand leeft, bevordert geestelijke weerbaarheid en daarmee de sociaal maatschappelijke positie van de bewoners.

Family Supporters

Familysupporters is een initiatief van Polypartners. Familysupporters gaat met hart en ziel voor het realiseren van 'optimale kwaliteit van leven'. Die is voor iedereen anders en dus is maatwerk de standaard. Cliënten beslissen zelf hoe en door wie zij geholpen worden. Bovendien is de werkwijze flexibel: alle zorgverleners werken op de plekken en tijden die nodig zijn. Iedereen kan direct terecht op verwijzing van de arts of gemeente (WMO, jeugdhulp, GGZ of thuiszorg), met een PGB of op particuliere basis. Seneca Begeleiding staat als Familysupporter cliënten bij in het komen tot zingeving, betekenisgeving en geestelijke weerbaarheid. Zie voor meer informatie de website van Familysupporters.

Stoelenproject Amsterdam

Het Stoelenproject is de meest laagdrempelige avond- en nachtopvang van Amsterdam. De meeste bezoekers van het Stoelenproject zijn dakloze mannen; onder hen bevinden zich veel vaders. Het thema vaderschap leeft onder de dakloze bezoekers van het Stoelenproject: zij worstelen met het gegeven dat zij niet de traditionele vaderrol kunnen vertolken, maar zijn tegelijkertijd - net als alle vaders - ontzettend trots op hun kinderen. In samenwerking met Het Stoelenproject organiseert Seneca Begeleiding een interactief project tussen vrijwilligers en daklozen, rondom het thema vaderschap. Deelnemers worden aangezet herinneringen op te halen en ideaalbeelden  te delen, aan de eigen vader en/of het eigen vaderschap. Het gezamenlijk in gesprek gaan, biedt de troost van herkenning, maar ook de mogelijkheid de ogen te openen voor de ander en werkelijk gezien te worden.

Partisa

In 2014 is de nieuwe Wet Langdurige Intensieve Zorg aangenomen. Dit betekent dat een hulpbehoevende cliënt langer thuis moet blijven wonen. Waar Seneca Begeleiding gespecialiseerd is in geestelijke begeleiding van cliënten en de training van zorgprofessionals, vrijwilligers en mantelzorgers, verwijzen wij voor dagbesteding en ondersteuning in de alledaagse zorgtaken graag door aan Partisa.

Mag het licht aan Festival

Het Mag het Licht Aan Festival is een jaarlijks terugkerend festival in Amsterdam. Mag Het Licht Aan Festival biedt inspirerende filosofie, geestverruimende gesprekken, kunstexposities en veilingen, meeslepend theater en vernieuwende muziek. En dit alles in een van de mooiste locaties in Amsterdam: de zonnige Tolhuistuin. Seneca Begeleiding verzorgt gesprekken met de bezoekers: vanuit welke waarden geven we vorm aan ons leven en aan de samenleving? Hoe zien we de toekomst? Welke waarden moeten worden herzien en welke waarden verdienen het om behouden te blijven? Tijdens het Mag het Licht Aan Festival denken, doen en dagdromen we samen over mens & samenleving.