Trainingen, moreel beraad & intervisie

Voor zorgprofessionals, vrijwilligers en mantelzorgers.

Ondersteuning en deskundigheidsbevordering staan voorop.

Dialogische vaardigheden

Succesvolle zorg is zorg die goed aansluit op de zorgbehoevende: wat heeft de ander nodig, wat vraagt hij/zij van mij? In deze training leren deelnemers hoe zij vanuit een betrokken dialoog in contact kunnen treden met een cliënt/patiënt en hoe zij vanuit daar 'de vraag achter de hulpvraag' kunnen ontdekken. Er wordt aandacht besteed aan theorie rondom de dialoog als gespreksvorm en er wordt actief geoefend met elkaar. Deelnemers leren in gesprek te treden vanuit de presentiebenadering en leren vanuit hier verschillen te ontdekken met interventiegerichte gesprekken.

Aandacht voor zingeving

Zingeving is uiterst belangrijk. Als je betekenis en 'zin' ervaart, heb je er ook meer zin in: je doet het met voldoending en plezier. Dit is ook van belang voor degene voor wie je zorgt. Het aandacht besteden aan zingeving van de cliënt/patiënt, maakt dat deze zich meer gezien en erkend voelt én dat zorg beter aansluit bij wat hij/zij nodig heeft. Wat doet de cliënt/patiënt graag, waar put hij/zij kracht uit, wat geeft zijn/haar leven zin? Hoe kom je daar achter en hoe kan je hier aandacht aan besteden in de (werk)drukte van alledag? De training is een ontdekkingstocht naar de eigen zingeving én die van cliënten/patiënten. Deelnemers ontvangen tools om aan de slag te gaan met zingeving in de eigen zorg en werkpraktijk.

Omgaan met zingevingsproblematiek

Binnen deze interactieve training leren deelnemers wat levensvragen zijn, wanneer er sprake is van zingevingsproblematiek bij een cliënt/patiënt en hoe zij hier aandacht aan kunnen schenken. Ook komt aan bod hoe zingevingsproblematiek van cliënten/patiënten een appèl kan doen op de hulpverlener/vrijwilliger/mantelzorger. Binnen de training wordt vanuit dialoog gericht op het ontdekken van eigen mogelijkheden en grenzen in de hulpverlening rondom zingevingsproblematiek. Deelnemers worden begeleid in het vinden van een persoonlijke balans tussen afstand en betrokkenheid, en ontvangen praktische tools voor de eigen werkpraktijk.

Stervenswijsheid

Binnen deze training worden zorgprofessionals geschoold in het zinvol spreken over ziekte en eindigheid, met de patiënt en diens naasten. Uit onderzoek blijkt dat het voor patiënten belangrijk is dat de zorgprofessional aandacht schenkt aan de invloed van ziekte(proces) op hun psychisch en geestelijk welbevinden. Patiënten ervaren dit als zeer ondersteunend en voelen zich dan als mens erkend in de opgave waar zij voor staan (Staps et al., 2003; Yang & Staps, 2007). Dergelijke gesprekken zijn echter niet makkelijk: ze kunnen de zorgprofessional confronteren met de eigen angst en machteloosheid. Deze training is een ontdekkingstocht naar de eigen visie op ziekte & dood en hoe vanuit daar de kracht gevonden kan worden om open te communiceren met patiënten en naasten. De training vergroot de zelfkennis en biedt deelnemers handvatten om het medisch handelen te verbinden aan een eigen stijl van ethisch handelen.

Moreel Beraad

De behoefte om stil te staan bij de diepere laag van onze beweegredenen in het professionele functioneren, groeit. (Samen)werken met mensen betekent zoeken naar omgangsvormen, gedeelde normen & waarden, drijfveren, grenzen en verantwoordelijkheden. Menig team heeft te kampen met onzekerheden, onduidelijkheid, tijdgebrek, verschillen in ideeën en drijfveren. Dit kan leiden tot botsingen, spanningen en problemen in de samenwerking. Moreel Beraad biedt dan uitkomst. Het is een gezamenlijke reflectie waarin deelnemers een kwestie uit hun werk bespreken: wat is het (moreel) juiste om te doen? Zij doen dit gestructureerd, middels een gespreksmethodiek, en door begeleiding van een gespreksleider. Door Moreel Beraad ontstaat er beter zicht op een kwestie door het onderzoeken van eigen (voor)oordelen en elkaars standpunten. Het bevordert de samenwerking en verbinding.

Intervisiebegeleiding

Zorgprofessionals en vrijwilligers vinden draagkracht voor het werk in intervisie. Het is een goede manier om kwaliteit van het werk te borgen. Er is echter een verschil tussen technische inhoudelijke intervisie en intervisie waarin er aandacht is voor de persoonlijke emoties en existentiële thema's van de deelnemers zelf; waarom doe ik wat ik doe, wat is voor mij van belang, wie wil ik zijn, wat doet het werk met mij? Begeleiding door een onafhankelijk buitenstaander is hierin essentieel. Seneca Begeleiding is gespecialiseerd in het leiden van intervisie waarin er aandacht is voor de professional als individu, de ethische dilmma's in het werk en het stimuleren van verbindend samenwerken. Het vergroot de werktevredenheid en de geestelijke weerbaarheid. Seneca Begeleiding komt voor intervisiebegeleiding naar de door u gewenste locatie en begeleidt het aantal intervisiebijeenkomst dat u en uw collega's wenselijk achten.